Tìm kiếm
Công đoàn ngành địa phương và Công đoàn cấp trên cơ sở
 03/12/2009

1- Công đoàn ngành Công Thương:
    - Địa chỉ:    73 Nguyễn Huệ, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3845634
    - Chủ tịch       
    - Số CĐCS trực thuộc:    09    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    02 CĐCS;  SXKD 07 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.372 /946 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 1. 913/ 622  nữ     

2- Công đoàn ngành Giáo dục:
    - Địa chỉ:    22 Lê Lợi, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3822660
    - Chủ tịch       Nguyễn Tâm Nhân

    - Số CĐCS trực thuộc:    64    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    63 CĐCS;  SXKD 01 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 3.704 / 2.106 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 3..594 / 2.051 nữ     

3- Công đoàn ngành Giao thông vận tải:
    - Địa chỉ:    10 Phan Bội Châu, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3829086
    - Chủ tịch       
    - Số CĐCS trực thuộc:    20 
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.176 / 335 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.091.

4- Công đoàn ngành NN&PTNT:
    - Địa chỉ:    07 Đống Đa, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3823770
    - Chủ tịch      Dương Công Thiệp
    - Số CĐCS trực thuộc: 47  
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.955 /1.156 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.594 / 937  nữ

5- Công đoàn Viên chức:
    - Địa chỉ:    02 Đống Đa, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3849445
    - Chủ tịch        Trần Quang Vinh

     - Số CĐCS trực thuộc:  53   
    - Số lượng CNVC-LĐ: 3.702/ 1.535 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 3670/1.479 nữ 
   
6- Công đoàn ngành Xây dựng:
    - Địa chỉ:    02 Nguyễn Trường Tộ, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3845268
    - Chủ tịch        Phan Kỳ Sơn
    - Số CĐCS trực thuộc:    12    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    03 CĐCS;  SXKD 09 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2710 / 668 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.6673 / 668  nữ

7- Công đoàn ngành Y tế:
    - Địa chỉ:    28 Lê Lợi, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3825281
    - Chủ tịch: Lê Viết Bắc      
    - Số CĐCS trực thuộc:    23    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    20 CĐCS;  SXKD 03 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 1.316/ 786 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 846/426 nữ

8- Công đoàn các Khu Kinh tế và công nghiệp:
    - Địa chỉ:    20 Nguyễn Huệ, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3961397
    - Chủ tịch        Trần Hữu Cáo
    - Số CĐCS trực thuộc:    13    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    01 CĐCS;  SXKD: 12 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 11.000/ 8.305 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 8.200/ 6.648 nữ 

9- Công đoàn VH-TT-DL:
    - Địa chỉ:    35 Nguyễn Huệ, TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3833558
    - Chủ tịch        Nguyễn Quê

    - Số CĐCS trực thuộc:   53    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    15 CĐCS;  SXKD 38 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 4.343/2.252 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 3.5789/1867 nữ

Các tin khác
Xem tin theo ngày