Tìm kiếm
Liên đoàn lao động huyện, thị xã, Thành phố
 03/12/2009
 
1- Liên đoàn lao động Thành phố Huế 
    - Địa chỉ:    13 L‎ý Thường Kiệt, Thành phố Huế
    - Điện thoại:    054.3823064
    - Chủ tịch        Phạm Hoàng Mai
    - Số CĐCS trực thuộc:    202    - Trong đó:  
    - Số lượng CNVC-LĐ: 12.295 / 6.432 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 11.921 / 6.151 nữ    
 
 2- Liên đoàn lao động thị xã  Hương Thủy  
    - Địa chỉ:    Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3862421
    - Chủ tịch      
    - Số CĐCS trực thuộc:    68    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    65 CĐCS;  SXKD 03 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.350/1.292 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2254/1261 nữ      


3- Liên đoàn lao động thị xã Hương Trà  
    -
Địa chỉ:    Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3557351
    - Chủ tịch        Nguyễn Cơ
    - Số CĐCS trực thuộc:    101    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    93 CĐCS;  SXKD 08 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 3.233/1.516 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2373/1352 nữ  
\

4- Liên đoàn lao động huyện Phú Vang  
    - Địa chỉ:    Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3869832
    - Chủ tịch        Dương Viết Hiền
    - Số CĐCS trực thuộc:    117  
    - Số lượng CNVC-LĐ: 3.895/ 2.248 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 3.753/ 2.214 nữ     


5- Liên đoàn lao động huyện Nam Đông
    - Địa chỉ:    Thị trấn Nam Đông, huyện Nam Đông , tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3875420
    - Chủ tịch       Huỳnh Thị Thanh Tân
    - Số CĐCS trực thuộc:    62   
    - Số lượng CNVC-LĐ: 1.473
    - Đoàn viên CĐ: 1.349 / 688  nữ     


6- Liên đoàn lao động huyện Phú Lộc  

    - Địa chỉ:    Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3871479
    - Chủ tịch      : Trần Thị Xuân Hương
    - Số CĐCS trực thuộc:    48    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    98 CĐCS;  SXKD 04 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 3.871 / 2.217 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 3.640 / 2.099  nữ  
   

8- Liên đoàn lao động huyện Phong Điền  
   
- Địa chỉ:    Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3551445
    - Chủ tịch        Đồng Hữu Xây
    - Số CĐCS trực thuộc:    98    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    95 CĐCS;  SXKD 03 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 6.275/1.262 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.265/1.262 nữ     
 

8- Liên đoàn lao động huyện Quảng Điền  
    - Địa chỉ:    Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3554115
    - Chủ tịch        Nguyễn Văn Nấu
    - Số CĐCS trực thuộc:    84    - Trong đó:    Khu vực HCSN:    75 CĐCS;  SXKD 09 CĐCS
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.267/1.188 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.173/1.156 nữ     


9- Liên đoàn lao động huyện A Lưới 
    -
Địa chỉ:    Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại:    054.3878249
    - Chủ tịch        Nguyễn Văn Dương
    - Số CĐCS trực thuộc:    101 
    - Số lượng CNVC-LĐ: 2.442 / 1. 335 nữ
    - Đoàn viên CĐ: 2.431 / 1.327  nữ     
Các tin khác
Xem tin theo ngày