Tìm kiếm
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 19/09/2017

            Hiện nay, trong các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có 41 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 18.000 người, trong đó số đoàn viên Công đoàn là 15.439. Chất lượng đội ngũ công nhân lao động được nâng lên về nhiều mặt. Nhìn chung CNLĐ có tuổi đời trẻ, bình quân 25-30 tuổi ; có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của CNLĐ không đồng đều, trình độ văn hóa phần lớn tốt nghiệp trung học cơ sở, đa số là công nhân thuộc ngành Dệt may.

           

           Với đặc điểm trên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp với Ban Quản lý các KCN của tỉnh thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng giai cấp công nhân gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Việc nâng cao nhận thức, lập trường giai cấp, lối sống lành mạnh cho CNLĐ ở các khu công nghiệp của tỉnh thường xuyên được quan tâm. Những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt truyền thông và giao lưu lồng ghép các nội dung về pháp luật, Luật Lao động, Luật Công đoàn, lịch sử Công đoàn Việt Nam, vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam, những chủ trương, chính sách của Đảng, đẩy mạnh việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến với CNVCLĐ, trong đó chú trọng CNLĐ ở các đơn vị trực tiếp sản xuất, những nơi CNLĐ có trình độ văn hóa, trình độ nhận thức chưa cao.

         Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn  khu kinh tế, công nghiệp triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; công sở xanh, sạch, đẹp, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra cháy nổ. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vẫn cố gắng duy trì đều đặn hội thao công nhân lao động hằng năm vào dịp 26/3; tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân lao động tại các khu công nghiệp … Thông qua những lần Hội thao, những đêm diễn văn nghệ quần chúng vào dịp “Tháng công nhân” hàng năm đã thúc đẩy, khuyến khích phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các doanh nghiệp, động viên người sử dụng lao động quan tâm hơn đến việc không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, hướng đến mục tiêu “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội”.

         Việc tuyên truyền xây dựng gia đình CNLĐ văn hóa, coi trọng tình nghĩa, đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, hướng đến xây dựng mô hình gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã được triển khai. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các đợt tập huấn, truyền thông phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ và vận động cho hàng vạn lượt công nhân lao động ký cam kết phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

          

           Các cấp Công đoàn luôn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, như tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Bình quân, hàng năm có trên 70% Cty TNHH, Cty CP có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc, những sáng kiến, kiến nghị của công nhân lao động được kịp thời phản ảnh và giải quyết, góp phần giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và công tác; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực cố gắng của LĐLĐ tỉnh, của CĐ các khu công nghiệp trong việc triển khai thực hiện NQ TW5 khóa VIII, thì hiện nay, ở các khu công nghiệp của tỉnh chưa hình thành thiết chế văn hoá. Trong xu hướng phát triển chung, thiết chế văn hóa luôn đặt ra những đòi hỏi ngày một cao. Ðặc biệt, trước thực trạng đời sống tinh thần công nhân hiện nay, xây dựng thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp với sự hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí...càng trở nên cấp bách, thiếu thiết chế văn hóa là điều hết sức thiệt thòi cho người lao động.

           Hiện nay, cơ sở hạ tầng của Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã khang trang, bề thế,  tuy nhiên, Nhà văn hóa Lao động ở xa các khu công nghiệp, nơi có đông CNLĐ, do vậy sự hưởng thụ văn hóa của người lao động có những hạn chế nhất định. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thông- giao lưu với CNLĐ ở các khu công nghiệp khoảng 7 đến 10 cuộc, với số CNLĐ tham dự gần 2.000 người. Những số liệu ấy cho thấy đời sống tinh thần của công nhân còn khá nghèo nàn và đơn điệu, mà nguyên nhân chính là sự thiếu vắng thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, hầu hết các KCN chưa có quy hoạch xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ công nhân; một số nơi xây dựng được nhà văn hóa, phòng đọc sách, sân thể thao mi-ni... nhưng số lượng CNLĐ được thụ hưởng còn hạn chế. Các hoạt động văn hóa tinh thần do doanh nghiệp và CĐ các khu công nghiệp tổ chức phần lớn đơn điệu, khô cứng, NLÐ hưởng thụ một cách thụ động chứ chưa được phát huy khả năng sáng tạo văn hóa trong không gian sống của mình.

            Ðời sống vật chất và tinh thần có quan hệ tương tác, khi tiền lương và thu nhập còn thấp, thậm chí một bộ phận còn xem nhẹ đời sống tinh thần, do vậy một số công nhân rơi vào tình trạng thiếu thông tin chính thống, nhận thức xã hội hạn chế. Thực trạng trên có phần trách nhiệm của các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Doanh nghiệp chưa thực sự chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Trong khi đó, do lương thấp, cường độ làm việc căng thẳng, phải làm tăng ca, nhiều công nhân không còn điều kiện, thời gian giải trí. Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ở các khu công nghiệp tỉnh đạt 90% ; năng lực tổ chức phong trào và vận động CNLĐ của cán bộ công đoàn cơ sở còn yếu Quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLÐ trước tiên là sự chủ động, trách nhiệm của chính DN và nòng cốt là công đoàn cơ sở, tuy nhiên, không thể thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền các địa phương và sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, việc vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của công nhân.

         Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc hơn vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Việc chỉ đạo triển khai NQ TW 5 (khóa VIII) sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ bảo đảm định hướng trong công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần gắn liền với quy hoạch thiết chế văn hóa, nhằm tạo sự phát triển đồng bộ, ổn định và bền vững. Các cấp chính quyền cần quan tâm dành quỹ đất hợp lý để xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, phục vụ cho đời sống tinh thần của CNLĐ; đồng thời, khuyến khích và có chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp xây dựng và củng cố các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp để CNLĐ có điều kiện hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay của CNLĐ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có chính sách đào tạo, khuyến khích CNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; gắn việc đào tạo nghề cho CNLĐ với việc rèn luyện phẩm chất, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho CNVCLĐ.

                                                                                     Trường An

Các tin khác
Xem tin theo ngày