Tìm kiếm
VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG CNLĐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 21/09/2017

             Năm 2008, kỳ họp thứ 6, BCH TW Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TƯ về “ tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, trong đó nêu rõ nhiệm vụ : “Đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển Đảng trong các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, các trường đào tạo nghề và trong công nhân, chú trọng phát triển Đảng ở những doanh nghiệp không có hoặc còn ít đảng viên để tạo nguồn thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong phần lớn các doanh nghiệp” và “Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: “Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.Nghị định 98-NĐ/CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ một lần nữa khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng: “ Doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính,phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên...”

          Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa lâu dài vừa cấp bách của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có Công đoàn. Trong hoạt động của mình, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn coi công tác tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược; Đại hội XI Công đoàn Việt Nam xác định chủ trương, phương hướng nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng cho giai đoạn 2013 -2018, đề ra chỉ tiêu phấn đấu bình quân hàng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên Công đoàn ưu tú để cấp uỷ Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Nhiệm vụ này càng đặc biệt quan trọng khi số lượng Công đoàn cơ sở, cán bộ CĐ, đoàn viên, người lao động thuộc khu vực ngoài công lập ngày càng phát triển.  

       Từ sau ĐH XIII Công đoàn tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến công nhân,viên chức, lao động, đồng thời vận động, tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước qua việc hưởng ứng các phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thông qua các phong trào thi đua, CĐ các cấp đã phát hiện, bồi dưỡng những công nhân, viên chức lao động ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, điển hình là các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Phú Lộc, LĐLĐ thành phố Huế, CĐ Viên chức, CĐ Giáo dục, CĐCS Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Theo thống kê, từ 2013 đến 2016, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 4.597 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng phát triển, đã có 3.313 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những CNVCLĐ mới được kết nạp Đảng đều trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín với đồng nghiệp, có ý chí phấn đấu vươn lên, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của giai cấp và lợi ích của nhân dân và dân tộc.

          Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ ở Thừa Thiên Huế đã góp phần quan trọng vào tăng thêm lực lượng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, từng bước tạo được lòng tin của công nhân viên chức lao động với Đảng và tạo động lực thúc đẩy công nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, phản ánh với Đảng, để Đảng lănh đạo, tổ chức nghiên cứu, hoạch định, bổ sung, sửa đổi chính sách sát đúng với yêu cầu phát triển kinh tế- xă hội, nâng cao đời sống công nhân, lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đã được ghi trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, pháp luật và điều lệ Công đoàn Việt Nam nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng của công nhân, lao động; coi trọng việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Cán bộ Công đoàn nâng cao trách nhiệm trước Đảng, phấn đấu cho sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng được tăng cường.

           Tuy nhiên, trên thực tế, công tác phát triển đảng trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp còn gặp phải một số khó khăn. Theo báo cáo của CĐ các khu công nghiệp tỉnh, có 21 CĐCS doanh nghiệp trực thuộc nhưng chỉ có công ty TNHH Bia Carlberg Việt Nam có tổ chức đảng. Tại công ty Scavi Huế, hiện tại có khoảng 20 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương, do chưa có tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thiếu các thiết chế văn hóa, nhận thức của công nhân về tình hình kinh tế - xã hội, về Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế. Mặt khác, do điều kiện sinh hoạt, làm việc thêm ca thêm giờ, nên công nhân, lao động có rất ít thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, hạn chế đến sự phấn đấu vươn lên, bảo đảm đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng.

                 

                         

                                       Công nhân công ty in bao bì Việt Phát- KCN Phú Bài

           Thực tế hiện nay số công nhân lao động ở Thừa Thiên Huế hiện nay là thế hệ công nhân thứ nhất. Họ là những lao động trẻ vừa rời ghế nhà trường hoặc là lao động nông nghiệp, lao động phi kết cấu vào làm việc trong các doanh nghiệp. Do đó, giác ngộ chính trị, bản lĩnh giai cấp công nhân Việt Nam, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế. Tư tưởng của người làm công ăn lương thuần túy cũng là một ảnh hưởng đến động cơ phấn đấu của công nhân. Một số công nhân lao động nhiệt tình phấn đấu nhưng không đủ điều kiện về trình độ học vấn như quy định của Điều lệ Đảng. Vì vậy, một yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Công đoàn là phải tăng cường tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động. Làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ công nhân, viên chức lao động là thiết thực góp phần xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ cần phải tiếp tục nỗ lực từ nhiều phía, nhiều cấp để có thể hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu chung. Với tổ chức Công đoàn, cần có những giải pháp cụ thể để tham gia có hiệu quả trong việc giới thiệu phát triển Đảng trong CNVCLĐ, nhất là khi chúng ta đã có Nghị định 98- NĐ/CP của Chính phủ về Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

                                                           Ngô Thu Hương

Các tin khác
Xem tin theo ngày