Tìm kiếm
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO ĐOÀN VIÊN • Xuân Thanh
 18/03/2018

                                                                                   Nguyễn Xuân Thanh

            Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể là 1 trong 3 chương trình lớn mà Liên đoàn Lao động tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện. Với mục tiêu thỏa ước lao động tập thể là thật sự là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động; là công cụ quan trọng của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế xung đột, mâu thuẫn, tạo điều kiện cho sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ).

          Để có bản TƯLĐTT chất lượng, ngoài trách nhiệm quyền hạn của tổ chức CĐ, cần có sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà nước; sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng, thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT. Trong các cuộc họp chuyên môn, CĐ phải truyền tải thông tin của NLĐ tới NSDLĐ, biết nắm thời cơ để xây dựng những điều khoản thỏa thuận có lợi cho NLĐ vào nội dung thương lượng. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 247 doanh nghiệp có CĐCS, tuy nhiên mới chỉ có 153 doanh nghiệp đã xây dựng TƯLĐTT, số còn lại chưa thực hiện việc xây dựng TƯLĐTT (trong đó có một số doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên đã ngừng hoạt động hoặc đang hoạt động cầm chừng, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ mang tính chất hộ gia đình, một số thuộc loại hình hợp tác xã hoặc ban quản lý...) đã chủ động yêu cầu với người sử dụng lao động để thương lượng, ký kết, hoặc sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT. Một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả luôn duy trì việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT, thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung bản TƯLĐTT cho phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp cũng như người lao động.

           Song song với việc thực hiện TƯLĐTT các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước xây dựng bổ sung TƯLĐTT tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Nội dung TƯLĐTT của một số doanh nghiệp đã có nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: Tiền lương tối thiểu cao hơn 5 - 7% so với mức lương tối thiểu vùng, thưởng tháng lương thứ 13, giá trị bữa ăn ca được nâng cao, Chế độ hiếu hỷ, đảm bảo việc làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng sức khỏe, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, thi đua khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác. Bên cạnh đó, sự phối hợp liên ngành của các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động hàng năm tại các doanh nghiệp đã giúp các doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc xây dựng, ký kết TƯLĐTT, làm tăng số lượng TƯLĐTT được ký kết cũng như kịp thời điều chỉnh những nội dung trái quy định của pháp luật có trong thỏa ước. Kết quả doanh nghiệp đã xây dựng TƯLĐTT là 153/247, đạt tỷ lệ 61,9 %. Tuy nhiên, nhìn chung, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao

         Trên cơ sở chủ trương của Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca, việc tổ chức bữa ăn ca tại doanh nghiệp tương đối cao: có 118/150 doanh nghiệp có thực hiện bữa ăn giữa ca cho người lao động (chiếm tỷ lệ 78,7%), tuy nhiên chỉ có 62/150 doanh nghiệp ghi nội dung ăn ca vào thỏa ước (chiếm tỷ lệ 41,4%). Giá trị bữa ăn giữa ca cũng được cải thiện đáng kể, số doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca trên 15 nghìn đồng là 95 doanh nghiệp (chiếm 63,3%). Các doanh nghiệp, CĐCS đã đưa nội dung ăn ca vào TƯLĐTT và giá trị bữa ăn ca ngày càng được cải thiện đáng kể như : Công ty CP Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO: 30.000 đ/suất, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm: 23.000 đ/suất, Công ty TNHH MTV Làng du lịch Villa Louise: 17.000 đ/suất. Các chế độ phúc lợi của người lao động ngày càng được chủ sử dụng lao động quan tâm, bảo đảm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, góp phần tạo sự phát triển bền vững, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, 67 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và tổ chức nấu ăn cho người lao động tại doanh nghiệp và 51 doanh nghiệp đưa nội dung ăn ca trả vào tiền lương cho người lao động. Có những doanh nghiệp đã thực hiện nội dung hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho người lao động nhưng chưa đưa nội dung này vào thỏa ước là vì doanh nghiệp lo ngại tình hình sản xuất kinh doanh không ổn định, phụ thuộc nhiều vào yếu tố giá cả thị trường. Chính vì vậy, một số doanh nghiệp vẫn thực hiện nhưng không đưa vào thỏa ước để không bị ràng buộc pháp lý với người lao động.

         Từ những kết quả đã đạt được nên trong những năm qua việc tranh chấp lao động tập thể đã không xảy ra, góp phần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ thúc đẩy sự phát triển chung của doanh nghiệp, đời sống của đại bộ phận CNVCLĐ trong các doanh nghiệp được đảm bảo, việc làm, đời sống, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động được quan tâm bảo vệ.

         Dù đã đạt một số kết quả nhưng công tác xây dựng và thực hiện TƯLĐTT trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; tỷ lệ doanh nghiệp tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo đúng trình tự, thủ tục quy định vẫn còn thấp. Một số doanh nghiệp thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT vẫn mang tính hình thức, chưa sử dụng TƯLĐTT như một “Bộ luật con” của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, nội dung chủ yếu ghi lại các điều khoản của Bộ luật Lao động, chưa có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định pháp luật...Nhiều doanh nghiệp xây dựng và ban hành những văn bản TƯLĐTT dài dòng, các điều khoản thực sự có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật còn ít. Không ít chủ sử dụng lao động và kể cả Ban chấp hành CĐCS chưa nhận thức được tầm quan trọng của TƯLĐTT, do đó chưa quan tâm đến việc thương lượng, xây dựng, ký kết TƯLĐTT.

          Để nâng cao chất lượng thương luợng, ký kết thực hiện TƯLĐTT, trong thời gian đến, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hướng dẫn CĐCS tập trung xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp trong đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện quyền dân chủ của CNVCLĐ. Việc tuyên truyền chế độ chính sách đến người lao động, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng TƯLĐTT phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của từng đơn vị, doanh nghiệp sẽ được quan tâm hơn, sát với đời sống của CNLĐ hơn. Để có một bản TƯLĐTT thật sự có chất lượng và có lợi hơn cho người lao động đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho cán bộ CĐCS nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia đàm phán, thương lượng với doanh nghiệp trong việc xây dựng TƯLĐTT cùng với triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài những nội dung về nghiệp vụ công đoàn thì tập trung bồi dưỡng về kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng thỏa ước; quy trình xây dựng dự thảo thỏa ước, lựa chọn nội dung thương lượng để thỏa ước thực chất là của người lao động, xuất phát từ ý chí và nguyện vọng của người lao động và tùy theo điều kiện thực tế tại doanh nghiệp; thay đổi về hình thức và nội dung thỏa ước bằng cách hướng dẫn mẫu thỏa ước với những nội dung thương lượng có lợi hơn cho người lao động, không sao chép lại những điều theo quy định pháp luật hoặc nội dung chung chung, thương lượng được nội dung nào thì ký kết nội dung đó. BCH CĐCS cần xác định nội dung thương lượng và tổ chức thu thập ý kiến người lao động, sau đó lựa chọn và tập hợp để xây dựng dự thảo thỏa ước. Tổ chức Công đoàn cần phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Có như vậy, doanh nghiệp mới yên tâm và có điều kiện thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động./.

                                                                                  X.T

Các tin khác
Xem tin theo ngày