Tìm kiếm
LĐLĐ thành phố Huế với công tác chỉ đạo CĐCS triển khai ký cam kết thực hiện chính sách DS- KHHGĐ trong CNVCLĐ
 25/12/2012
LĐLĐ thành phố Huế hiện đang quản lý 215 CĐCS, trong đó có 95 CĐCS Trường học, 70 Công đoàn cơ quan HCSN, 43 Công đoàn doanh nghiệp và   7 Nghiệp đoàn, với tổng số 10.650 đoàn viên /11.800 CNVCLĐ. So trên địa bàn toàn tỉnh, LĐLĐ thành phố Huế có cơ cấu CĐCS nhiều nhất, số đoàn viên đông nhất và thành phần lao động đa dạng, phong phú, phức tạp nhất.
          Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn, công tác DS-KHHGĐ đã được thường xuyên triển khai thực hiện trong tất cả các CĐCS, và được lồng ghép trong nhiều phong trào, đặc biệt là lồng ghép vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
          Trong quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ lồng ghép với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. LĐLĐ thành phố Huế đã triển khai các biện pháp cụ thể như sau:
          1. Tập trung tuyên truyền, giáo dục CB,CNVC-LĐ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn về DS-KHHGĐ và pháp lệnh dân số, kết hợp tuyên truyền về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
          2. Hàng năm đều phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố tổ chức tập huấn cho các CĐCS về công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt là quan tâm ưu tiên dành kinh phí để tổ chức tập huấn và tuyên truyền cho công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và các Nghiệp đoàn.
          3. Hàng năm đều chỉ đạo các CĐCS tích cực tham gia với chuyên môn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố tổ chức tập huấn về nội dung, tiêu chuẩn, quy trình đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Trong đó có một tiêu chuẩn bắt buộc là: không có người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ thì mới đủ điều kiện để đạt cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
          4. Hàng năm đều triển khai tổ chức cho toàn thể CB,CNVC-LĐ trong các cơ quan, đơn vị, các CĐCS ký cam kết không vi phạm chính sách DS- KHHGĐ. Cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản người lao động giữ để ghi nhớ, 01 bản nộp cho CĐCS. Sau đó CĐCS tập hợp và đăng ký với LĐLĐ thành phố.
          5. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị làm hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa. LĐLĐ thành phố tham gia với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của Thành phố lập đoàn kiểm tra, lập biên bản cụ thể để xét công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Nếu đủ điều kiện theo các tiêu chí và không có người vi phạm chính sách DS- KHHGĐ thì sẽ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố (trước đây), nay là Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh ký công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
          Với những giải pháp như vậy, trong những năm qua, tỷ lệ người vi phạm chính sách DS- KHHGĐ trong toàn LĐLĐ thành phố đã giảm rõ rệt. Nếu như từ năm 2008 trở về trước, mỗi năm có từ 6 - 8 người vi phạm (không kể khối Nghiệp đoàn ) thì từ năm 2008 đến nay mỗi năm chỉ có từ 1-2 người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Và một điều đặc biệt là trong 7 Nghiệp đoàn xích lô- xe thồ Bốc xếp và HTX Đường sông ( là dân vạn đò ) trong 04 năm qua không có đoàn viên nào vi phạm chính sách DS- KHHGĐ.
       * Về kiến nghị đề xuất:
1. Đề nghị Chi cục DS- KHHGĐ tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị nói chung, với tổ chức Công đoàn nói riêng về công tác DS-KHHGĐ. Đặc biệt là chỉ đạo các Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công đoàn cùng cấp để tuyên truyền, vận động đối tượng CB,CNVC-LĐ.
          2. Đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ và LĐLĐ tỉnh quan tâm hỗ trợ bằng các Dự án cụ thể cho khối Công đoàn ngoài quốc doanh, bởi vì đại đa số các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay chưa có tổ chức Đảng lại làm ăn rất khó khăn, việc làm, thu nhập thấp và không ổn định nên các doanh nghiệp không quan tâm đến việc thực hiện chính sách DS- KHHGĐ,đặc biệt, các Nghiệp đoàn xích lô- xe thồ là người lao động tự do, thu nhập thấp, nguy cơ vi phạm chính sách DS- KHHGĐ là rất cao.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Phạm Hoàng Mai - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày