Tìm kiếm
Quy định về mức đóng phí công đoàn
 24/12/2013

                 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 191 quy định chi tiết về tài chính công đoàn (CĐ). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2014. Riêng quy định về mức đóng kinh phí CĐ được thực hiện từ ngày 1-1-2013.


                 Theo đó, đối tượng phải đóng kinh phí CĐ là tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, DN đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm: Cơ quan nhà nước (kể cả UBND xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; DN thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật DN, Luật Đầu tư; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động CĐ...


              Mức đóng kinh phí CĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ). Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, DN, đơn vị cơ sở trong quân đội; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các DN, cơ quan, đơn vị khoa học - kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong công an nhân dân.


              Về thời gian đóng kinh phí CĐ. Tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN đóng kinh phí CĐ mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ...

 

                                                                                                 Hương Thư

Các tin khác
Xem tin theo ngày