Tìm kiếm
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP VỀ THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
 18/12/2014

         Công tác tài chính công đoàn là một công tác quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nêu rõ: “Các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật công đoàn năm 2012, các quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn về thu- chi, quản lý tài chính. Phấn đấu thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khai thác các khoản thu khác để tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi cho mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.”

      Cùng với sự phát triển của tổ chức công đoàn, tài chính công đoàn cũng phát triển theo quá trình từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ huy động sự đóng góp đến việc thực hiện các nguồn thu được quy định trong các văn bản pháp luật và trong luật công đoàn. Như vậy sự ra đời của tài chính công đoàn đã được pháp luật công nhận và ngày càng phát triển nhằm phục vụ nhiệm vụ chinh trị- xã hội của tổ chức công đoàn.

      Hoạt động tài chính công đoàn hiện nay có những thuận lợi như: Cơ chế tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 đã được luật hóa; Thẩm quyền của công đoàn trong ban hành cơ chế tài chính được xác định, Điều 12 của Nghị 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định: “TLĐ đoàn có trách nhiệm xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu tài chính công đoàn; Quy định phân cấp, phân phối, quản lý nguồn thu tài chính công đoàn”. Đối tượng, mức đóng thống nhất. Nội dung chi tập trung cho người lao động (7/12 nội dung); Quỹ lương làm căn cứ đóng KPCĐ là Quỹ lương đóng BHXH của người lao động; Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cụ thể, theo pháp luật; Có chế tài xử phạt vi phạm; Có cơ chế phối hợp với cơ quan thuế, thanh kiểm tra trong công tác đóng KPCĐ của cơ quan, các doanh nghiệp, và các tổ chức khác; Ngoài kiểm tra nội bộ, còn có sự kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước;….

      Mặc dù vậy vẫn còn những khó khăn như: Khu vực doanh nghiệp (Chiếm 61% số thu kinh phí công đoàn) đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước thu kinh phí công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 giảm (Tính bình quân chung giảm 56%) ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của công đoàn cơ sở, của các công đoàn cấp trên trực tiếp và số thu về LĐLĐ tỉnh cũng như TLĐ. Xác định đúng quỹ lương để làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp khó khăn. Văn bản hướng dẫn thi hành Luật chậm, không đồng bộ; Suy thoái kinh tế tác động đến hoạt động của doanh nghiệp nên công tác thu kinh phí công đoàn khó khăn…

          Hiện nay, nguồn thu kinh phí công đoàn đối với khối hành chính sự nghiệp của Liên đoàn lao động(LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế tương đối ổn định. Riêng nguồn thu kinh phí công đoàn từ khu vực ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn, với số lượng tổ chức doanh nghiệp đang quản lý gồm: 196 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trong đó có 16 doanh nghiệp FDI) và 1.153 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa có tổ chức công đoàn có tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 50.948 lao động.

         

       Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay từ khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực và Nghị định 191/2013/NĐ/CP ngày 21/11/2013 ra đời, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện luật công đoàn và Nghị định về thu kinh phí công đoàn khu vực ngoài quốc doanh nhằm thực hiện tốt các hoạt động của tổ chức Công đoàn, cụ thể như sau:

          1/Phân cấp nguồn thu;

        2/Xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch số 02/CTrPH-LT ngày 14/01/2014 với các đơn vị Sở LĐTB&XH, Cục Thuế, Kho Bạc về việc thu kinh phí công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phân công trách nhiệm phối hợp cụ thể giữa các đơn vị; 6 tháng tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Cục Thuế tỉnh thông tin kiểm tra thuế các doanh nghiệp trên địa bàn về những nội dung liên quan đến thu kinh phí công đoàn theo quý cho LĐLĐ tỉnh. BHXH cung cấp số liệu về quỹ lương đóng BHXH, số lao động, số kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp đã trích đóng. Hàng tháng, quý Kho bạc thực hiện phối hợp cho đi lương cùng với trích đóng kinh phí công đoàn. Phối hợp với Sở LĐTB&XH kiểm tra chấp hành pháp luật lao động;

          3/Tổ chức tập huấn cho công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn Ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc nội dung: Tài chính công đoàn và chương trình phối hợp liên ngành;

          4/Cung cấp số liệu tổ chức, doanh nghiệp(nguồn từ BHXH tỉnh) cho các đơn vị được phân cấp thu;

          5/Soạn thảo mẫu thông báo trích đóng kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên cơ sở gồm: Thông báo trích đóng 2% kinh phí công đoàn kèm Nghị định 191/2013/NĐ-CP;

          6/Công đoàn cấp trên cơ sở mời các Tổ chức, Doanh nghiệp trên địa bàn tập huấn và gửi thông báo trích đóng kinh phí công đoàn;(Các thông báo đều được lưu thành tệp hồ sơ cho từng doanh nghiệp đồng thời tổng hợp gửi cơ quan thuế cùng cấp);

          7/Công đoàn cấp trên cở sở tùy tình hình tại địa phương để trình phương án triển khai thực hiện cho LĐLĐ tỉnh thông qua Ban tài chính.

          Trong thời gian qua, nhiều biện pháp đã được LĐLĐ tỉnh đặt ra và đã triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên phối hợp với ngành thuế, BHXH để kiểm tra, rà soát đôn đốc các đơn vị thực hiện trích đóng kinh phí công đoàn nghiêm túc, đã chỉ đạo cho công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với UBND cùng cấp đưa nội dung Nghị định 191/2013/NĐ-CP vào các chuyên đề pháp luật để tuyên truyền ở các doanh nghiệp. Phối hợp mở các hội nghị chuyên đề về công tác tài chính công đoàn và kiểm tra để thực hiện đôn đốc thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt trực tiếp với doanh nghiệp (ngày doanh nhân) để qua đó tuyên truyền thực hiện việc trích đóng kinh phí công đoàn.

        Kết quả đến 30/9/2014, LĐLĐ tỉnh đã thu được kinh phí công đoàn ở các CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên 70% KPCĐ; trong số 16 doanh nghiệp FDI thì chỉ vài đơn vị nộp đúng, đủ còn hầu hết nộp chậm. Số lượng trên 1.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thì chưa thu được.

       Đây là một tồn tại khách quan, nguyên nhân là do hiện nay tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp nhiều khó khăn, gồng mình để tồn tại, hoạt động cầm chừng, số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể cũng rất nhiều. Tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh là nguyên nhân chính dẫn đến việc các doanh nghiệp nợ KPCĐ. Bên cạnh đó, nhận thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp khu vực này còn thiếu nghiêm túc, nhiều đơn vị viện cớ đơn vị khó khăn xin hoãn việc trích đóng hoặc trích đóng không đầy đủ theo tỷ lệ 2% mức lương đóng BHXH của người lao động. Mặt khác, do các cán bộ CĐCS chưa mạnh dạn đề xuất, chưa có biện pháp tham mưu cho BTV CĐCS về việc tiếp cận với các lãnh đạo doanh nghiệp để trích kinh phí, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp không đóng đầy đủ, không kịp thời. Trong khi doanh nghiệp nhỏ thì nhiều mà lực lượng cán bộ công đoàn cấp trên thì mỏng không thể đôn đốc hết các đơn vị trong công tác trích nộp KPCĐ. Thực tế có doanh nghiệp chỉ có 5-10 người nên họ chỉ tập trung cho sản xuất.

          Thực trạng hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước không có tổ chức công đoàn "bầy nhầy", chây ỳ, nợ đọng KPCĐ và các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn này thì rất khó tiếp cận. Thậm chí tên doanh nghiệp, địa chỉ thì có nhưng khi cán bộ công đoàn đến thì chẳng thấy có Công ty nào. Đây là một trong những khó khăn trong công tác thu KPCĐ. Bên cạnh đó, Nghị định xử phạt vi phạm Luật Công đoàn đến nay vẫn chưa có.

     Để công đoàn hoạt động hiệu quả, nhất thiết phải có kinh phí. Trong thời gian đến để triển khai việc thi kinh phí Công đoàn ngoài quốc doanh, Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất một số giải pháp như sau:

     1/Cần thiết phải có một chế tài đủ mạnh để áp dụng xử lý đối với các đơn vị chây ỳ trích nộp KPCĐ;

     2/Phải có cơ chế phối hợp thống nhất với Tổng Cục thuế từ phía Tổng LĐLĐ Việt Nam;

    3/Về phía công đoàn, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đặt giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tuyên truyền về luật trong đó có quy định về tài chính công đoàn tại các doanh nghiệp. Còn các cơ quan quản lý nhà nước cần tích cực hơn nữa phối hợp với Công đoàn để tuyên truyền, vận động, kiểm tra và đốc thúc các doanh nghiệp trích nộp KPCĐ theo đúng quy định của Nhà nước…Cụ thể:

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn những chính sách của Nhà nước, của Công đoàn liên quan đến công tác tài chính công đoàn đến NLĐ, chủ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.

         - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp nhằm tiếp cận và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện việc trích , nộp kinh phí công đoàn.

          - Phân công cán bộ ban tài chính phụ trách đơn vị, các ban chuyên đề theo dõi chỉ đạo toàn diện hoạt động công đoàn gắn với việc đôn đốc thu kinh phí, vận động thành lập tổ chức công đoàn. Thực hiện đúng phương châm hướng về cơ sở.

         - Đối với công đoàn cấp trên cơ sở lập kế hoạch, phân công cán bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục đi xuống tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Luật CĐ.

         - Động viên, khen thưởng kịp thời những CĐCS, cấp trên cơ sở thực hiện tốt việc thu, nộp kinh phí công đoàn.

        - Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp liên tịch về thu kinh phí công đoàn với cơ quan Thuế.

             Hy vọng trong thời gian tới, với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, công tác thu kinh phí Công đoàn năm 2015 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nhà.

                                                     Nguyễn Khoa Hoài Hương

                                                Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh TT Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày