Tìm kiếm
Quy định của Nhà nước về tiền lương tối thiểu qua các thời kỳ
 01/12/2009

 

Quy định của Nhà nước về tiền lương tối thiểu qua các thời kỳ

Từ 04/1993 - 12/1996:     120.000 đồng (Lương tối thiểu chung)
Từ 01/1997 - 12/1999:     144.000 đồng
Từ 01/2000 - 12/2000:     180.000 đồng
Từ 01/2001 - 12/2002:     210.000 đồng
Từ 01/2003 - 9/2005:       290.000 đồng
Từ 10/2005 - 9/2006:       350.000 đồng
Từ 10/2006 - 12/2007:     450.000 đồng
Từ 01/2008 - 12/2008:     540.000 đồng

- Lương tối thiểu theo vùng đối với doanh nghiệp trong nước: vùng I: 620.000 đồng; vùng II: 580.000 đồng; vùng III và vùng IV: 540.000 đồng

DN FDI: vùng I: 1.000.000 đồng; vùng II: 900.000 đồng; vùng III và vùng IV: 800.000 đồng.

Từ 01/01/2009:

DN trong nước: vùng I: 800.000 đồng; vùng II: 740.000 đồng; vùng III: 690.000 đồng; vùng IV: 650.000 đồng

DN FDI: vùng I: 1.200.000 đồng; vùng II: 1.080.000 đồng; vùng III: 950.000 đồng; vùng IV:920.000 đồng

Từ 01/5/2009: Đơn vị HCSN: 650.000 đồng

Từ ngày 01/01/2010:

DN trong nước: vùng I: 980.000 đồng; vùng II: 880.000 đồng; vùng III: 810.000 đồng; vùng IV: 730.000 đồng;

DN FDI: vùng I: 1.340.000 đồng; vùng II: 1.190.000 đồng; vùng III: 1.040.000 đồng; vùng IV: 1.000.000 đồng.
Xem tin theo ngày