Tìm kiếm
Trách nhiệm bồi thường của NSDLĐ trong trường hợp NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp dẫn đến thương tật hoặc tử vong
 03/06/2012

          Chương IX Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành về an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 06/CP ngày 20/1/1995, NĐ 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH) quy định:

 

 
           Chương IX Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành về an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 06/CP ngày 20/1/1995, NĐ 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH) quy định:
 
    1- Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu có tham gia BHXH bắt buộc. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ bảo hiểm xã hội (nay là Luật Bảo hiểm xã hội).
 
        2- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:
 
       a) ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trường hợp do lỗi của người lao động thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có)
 
        b) ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động, thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất cũng bằng 40% mức bồi thường đã quy định theo các tỷ lệ tương ứng nêu trên.
 
       3- Việc bồi thường, trợ cấp được thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Các mức bồi thường và trợ cấp nêu trên là tối thiểu, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị TNLĐ, BNN ở mức cao hơn.
 
         4- Ngoài ra, người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hồi chức năng lao động; nếu còn tiếp tục làm việc thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động./.
 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày