Tìm kiếm
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
 10/11/2014

              Thực hiện Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014, ngày 03/11/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6236/UBND-KNNV giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Công văn nêu trên của Bộ Nội vụ, báo cáo UBND tỉnh kết quả theo quy định.

             Theo Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội vụ, công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014 được thực hiện theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

         Về nội dung đánh giá công chức trong các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, gồm: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ nhân dân.

          Đối với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo Khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, gồm: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

           Về phân loại đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Cán bộ, công chức, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

          Đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp việc đánh giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức, việc đánh giá viên chức, gồm: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

          Đối với viên chức quản lý, ngoài các nội dung nêu trên, việc đánh giá còn được thực hiện theo Khoản 2 Điều 41 Luật Viên chức, gồm: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

      Về phân loại đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

www.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày