Tìm kiếm
Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, TƯLĐTT và giải quyết tranh chấp lao động
 01/09/2016

                 Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội vừa ban hành Thông tư số 29 /2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

                   Theo đó, khi nhận được văn bản đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể của một trong hai bên thương lượng tập thể th́ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cử người tham dự phiên họp thương lượng tập thể; Người được cử tham dự phiên họp thương lượng tập thể yêu cầu bên có văn bản đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung phiên họp thương lượng tập thể; chuẩn bị tài liệu, tư liệu cần thiết và hướng dẫn pháp luật về lao động, hỗ trợ cho các bên tiến hành thương lượng đảm bảo nguyên tắc khách quan, tôn trọng quyền thương lượng và quyết định của các bên trong thương lượng tập thể.

             Thương lượng bồi thường thiệt hại trong trường hợp đ́nh công bất hợp pháp tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

             - Trường hợp tổ chức công đoàn lănh đạo đình công không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn lănh đạo đ́nh công có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức thương lượng;

            - Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu thương lượng, người sử dụng lao động trao đổi, thống nhất với đại diện tổ chức công đoàn lănh đạo đ́nh công về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại;

            - Phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại phải được lập biên bản, có chữ kư của các bên tham gia thương lượng và của người ghi biên bản, trong đó phải có những nội dung đă được hai bên thống nhất (nếu có), những nội dung c̣n ư kiến khác nhau. Biên bản phiên họp thương lượng là cơ sở pháp lư xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường thiệt hại;

          - Kết thúc thương lượng, trường hợp hai bên thống nhất nội dung thương lượng thì hai bên có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đă đạt được thỏa thuận; trường hợp không thống nhất nội dung thương lượng thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa  án giải quyết theo quy định của pháp luật.

          Thông tư cũng quy định cụ thể về Hội đồng trọng tài lao động; Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lư nhà nước về lao động Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015.

         Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

                                                                                       Tuyên giáo CĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày